۱۸۳- پيروزی

 شکسپیر

     در نبرد بین انسانهای سخت و روزهای سخت این انسانهای سخت هستند که می مانند نه روز های سخت ...

به تجربه ثابت شد 04.gif

/ 1 نظر / 2 بازدید
AMIR ASADI

BA TASHAKOR