321- به نظر مهم می یاد (1)

ریسک چیست؟

در مقالات و کتب، تعاریف گوناگونی از واژه ریسک ارائه شده است. بعضا بین این تعاریف اختلافاتی وجود دارد که در ادامه به تشریح این موارد پرداخته می شود.

فرهنگ وبستر[1]، ریسک را " در معرض خطر قرار گرفتن" تعریف کرده است.

فرهنگ لغات سرمایه گذاری(Hildreth,1988)نیز ریسک را زیان بالقوه سرمایه گذاری که قابل محاسبه است می داند.

گالیتز ریسک را هرگونه نوسانات در هرگونه عایدی می داند (Galitz,1996:5)

تعاریف ارائه شده از واژه ریسک در فرهنگ لغت آکسفورد عبارتند از :

امکان وقوع رخداد نا مطلوب در آینده .

موقعیتی که ممکن است خطر ناک باشد و یا عواقب و پیشامدهای نا مطلوبی به همراه داشته باشد.  

در فرهنگ فارسی عمید ریسک به معنای خطر . احتمال خطر و ضرر یا اقدام به کاری که نتیجه آن معلوم نباشد و احتمال خطر در آن باشد تعریف شده است.

 


[1] Webster’s New collegiate Dictionary-1981

/ 0 نظر / 26 بازدید