۱۹۱- طراحی اصولی

خودتان قضاوت کنید ...

 سلام٬   

     تعداد افرادی که یک مدیر می تواند به طور موثر آنان را مدیریت کند٬ بستگی به این دارد که تا چه اندازه فعالیت آنها به یکدیگر شبیه نباشد. اگر همه آنها عملکرد مشابهی داشته باشند و فعالیتهای مستقل از هم داشته باشند٬ تعداد افرادی که توسط یک نفر اداره می شود می تواند بیشتر از هفت باشد. میلر در کتاب سال ۱۹۵۶ خود نشان داد که عدد ۷٬ تعداد فعالیتهای متفاوتی است که یک مدیر می تواند به طور همزمان٬ یا متعامل به آنها بیاندیشد. عدد ۹ برای افراد استثنایی است و عدد ۵ و کمتر از آن برای افراد متوسط. شما چی فکر میکنید؟

کتاب باز آفرینی سازمان نوشته راسل ایکاف چاپ سازمان مدیریت صنعتی- صفحه  ۱۸۵

/ 0 نظر / 2 بازدید