# صنایع_نظامی،_هوافضا،_هسته_ای،_پزشکی_-_دارویی_و_صنا