# اولین_همایش_سراسری_رویکردهای_نوین_در_مهندسی_صنایع