# کار

338- خودم مهمم

سی ثانیهپای صحبت آقای برایاندایسونمدیراجرائیاسبق در شرکت کوکاکولا هیچ وقتاز ریسک کردن نهراسیم! چرا؟ که به ما این فرصت را خواهد داد ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 3 بازدید

229- سرمایه های انسانی

از مهمترین وظایف مدیریت منابع انسانی جذب و بکار گیری افرادی است که بهترین بازدهی را در مجموعه کاری داشته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

۹۱- با رئيس اداره بد خو چگونه رفتار كنيم؟ قسمت سوم

با رئيس اداره بد خو چگونه رفتار كنيم؟   (قسمت سوم) نتيجه داشتن کارفرماي بد وظيفه شناسي کارمند يکي از نکات اساسي در ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 0 بازدید