# کاشف_پنیسیلین

314- سرمایه گذاری به نوعی دیگر

پنیسیلین کشاورز فقیری از اهالی اسکاتلند فلمینگ نام داشت.یک روز در حالی که به دنبال امرار معاش خانواده اش بود ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 18 بازدید