# کوکاکولا

338- خودم مهمم

سی ثانیهپای صحبت آقای برایاندایسونمدیراجرائیاسبق در شرکت کوکاکولا هیچ وقتاز ریسک کردن نهراسیم! چرا؟ که به ما این فرصت را خواهد داد ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 3 بازدید

312- چرخش دوران

از فروش بطری‌ تا تاسیس هارودس  فروشگاه هارودس (Harrods) بزرگ‌ترین و مجهزترین فروشگاه انگلستان است کهبه دلیل تنوع فروش و ظاهر ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 3 بازدید